Umowa na realizację strony internetowej

Podpis możesz złożyć na dole strony.

Treść zawieranej umowy:

§1 Postanowienia ogólne

1. Wykonawca, realizując i nadzorując projekt edukacyjny w postaci nauczania tworzenia stron internetowych na WordPress, oferuje możliwość stworzenia strony internetowej dla Zamawiającego za darmo przez stażystów i/lub studentów.

2. Stworzona strona internetowa ma służyć:
a. Zamawiającemu – jako reprezentatywna forma promocji jego
usług/produktów/działań w internecie.
b. Wykonawcy – jako portfolio.
c. Stażyście/studentowi – jako portfolio i zaliczenie

3. Zamawiający będzie mógł dowolnie modyfikować treści na stronie internetowej po jej stworzeniu

4. Szczegółowe informacje i założenia projektu w ramach którego zostanie zrealizowana strona internetowa są dostępnie publicznie pod adresem: https://atwi.pl/kursy-zaawansowane/

§2 Realizacja strony internetowej

1. Usługa stworzenia strony internetowej zawiera:

 • Zainstalowanie i konfigurację WordPress’a;
 • Stworzenie eleganckiej i responsywnej strony odpowiadającej najnowszym globalnym trendom;
 • Stworzenie do 12 pod stron;
 • Stworzenie unikalnej strony głównej;
 • Stworzenie unikalnego szablonu podstron;
 • Stworzenie unikalnej podstrony kontaktu;
 • Stworzenie unikalnej podstrony galerii;
 • Umieszczenie informacji do podstron (do 12 stron A4 tekstu napisanego rozmiarem czcionki 12 i/lub do 12 plików multimedialnych (np. zdjęć w formacie .jpeg, .jpg, .png, .gif));
 • Umieszczenie logo;
 • Dodanie ikony Favicon;
 • Wybranie czcionki tekstów;
 • Responsywność strony internetowej;
 • Dodanie map Google;
 • Dodanie linków do stron mediów społecznościowych (maksymalnie 5);
 • Dodanie formularza kontaktowego (do 10 pól tekstowych np. imię, nazwa firmy, numer telefonu, adres e – mail, temat, treść wiadomości, itp.);

2. Strona internetowa zostanie stworzona w przeciągu 30 dni roboczych na podstawie formularza informacyjnego uzupełnionego przez Zamawiającego.

3. Wykonawca poinformuje Zamawiającego o stworzeniu strony internetowej drogą mailową, przesyłając link do strony internetowej.

4. Zamawiający ma 7 dni roboczych na zebranie swoich uwag i poprawek odnośnie stworzonej strony internetowej oraz przesłanie ich w jednym pliku na adres mailowy swojego menadżera projektu. 

Lista poprawek i uwag nie może zawierać dodania nowych treści na stronę.  przypadku nieprzesłania w/w listy, projekt uznaje się za zaakceptowany.

5. Wykonawca wprowadzi zmiany na stronie internetowej w przeciągu 15 dni roboczych.

§3 Zobowiązania Zamawiającego

1. Zamawiający musi współpracować z Wykonawcą w celu stworzenia strony internetowej na jak najwyższym poziomie.

2. Zamawiający zobowiązuje się do wykupienia i utrzymania hostingu strony internetowej znajdującego się w ofercie Wykonawcy pod adresem getspace.pl/hosting-wordpressprzeciągu 3 dni roboczych od dnia podpisania niniejszej umowy.

3. Zamawiający zobowiązuje się do przesłania treści do umieszczenia na stronie internetowej poprzez formularz informacyjny. Formularz zostanie wysłany Zamawiającemu przez Wykonawcę niezwłocznie po opłaceniu hostingu strony internetowej.

4. Po stworzeniu strony Zamawiający doda swoją opinię na temat efektów współpracy pod adresem https://atwi.pl/atwi-opinie/

§4 Zobowiązania Wykonawcy

1. Wykonawca prześle Zamawiającemu dane dostępowe oraz instrukcję obsługi strony internetowej po umieszczeniu jej na właściwej domenie.

2. Wykonawca umieści gotową stronę na właściwej domenie oraz, jeśli to konieczne i możliwe, przekieruje istniejącą domenę na odpowiednie serwery nazw.

3. Wykonawca, na prośbę Zamawiającego, założy skrzynki mailowe w domenie przypisanej do realizacji projektu strony internetowej. Ilość skrzynek mailowych nie jest ograniczona i ich utworzenie jest darmowe.

4. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania pełnej poufności. Wszelkie informacje przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego potrzebne do realizacji niniejszej umowy są uznawane za poufne i Wykonawca nie przekazuje ich żadnym podmiotom i osobom trzecim.

5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania umowy nawet w wypadku jeśli dana tura staży/praktyk dobiegnie końca. Wykonawca przekaże wtedy realizację strony internetowej stażystom/studentom z kolejnej tury lub jeśli będzie to niemożliwe, wykona ją na własny koszt.

§5 Prawo odstąpienia od umowy

1. Jeśli Klient jest konsumentem w rozumieniu Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) art. 22[1] ma on prawo do rezygnacji z umowy bez podania przyczyny w przeciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy. Informacja o rezygnacji z umowy powinna być przesłana mailowo lub listownie. 

2. Wykonawca udziela gwarancji satysfakcji na wykonanie umowy. Jeżeli Zamawiający nie będzie usatysfakcjonowany wersją stworzonej strony internetowej, Wykonawca stworzy drugą wersję strony internetowej w przeciągu 7 dni roboczych lub zwróci Zamawiającemu poniesione koszty hostingu. 

3. Gwarancja obowiązuje w wypadku jeśli Zamawiający w przeciągu 5 dni roboczych od dnia otrzymania linku roboczego o którym mowa w §2 pkt 3, prześle Wykonawcy wiadomość mailową informującą o chęci skorzystania z gwarancji oraz z uzasadnieniem decyzji. 

4. Gwarancja nie obejmuje zwrotu kosztów za zrealizowane usługi dodatkowe i zarejestrowane domeny.

§6 Postanowienia końcowe

1. We wszelkich kwestiach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie będą miały Kodeks cywilny i Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
2. Wszelkie zmiany w niniejszej umowie muszą być wprowadzone w formie pisemnej jako aneksy, pod rygorem nieważności.
3. Umowa sporządzona jest w wersji online.
4. Wykonawca zastrzega sobie prawo do jednostronnego rozwiązania niniejszej umowy w każdej chwili jeśli uzna, że projekt nie będzie mógł być zrealizowany w terminach o których mowa w niniejszej umowie. W tym wypadku Wykonawca zwróci Zamawiającemu wszystkie opłaty poniesione w związku z realizacją niniejszej umowy, a Zamawiający zrzeka się wszelkich możliwych roszczeń wynikających z jej rozwiązania.
5. Miejscem świadczenia usług wynikających z niniejszej umowy jest Wasilków.
6. Wszelkie spory wynikające z realizacji postanowień niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd Rejonowy odpowiedni dla siedziby Wykonawcy.

§6 Podpisy

Dane osobowe

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji

Dane firmy (opcjonalne)

Uzupełnij tylko w wypadku jeśli zawierasz umowę jako firma i jesteś osobą uprawnioną do jej reprezentowania. NIE uzupełniaj poniższych pól jeśli zawierasz umowę jako osoba fizyczna.

Wybierz swojego account managera

Podpis

Wpisanie imienia i nazwiska jest jednoznaczne ze złożeniem podpisu cyfrowego, który jest prawnie wiążący tak samo jak podpis odręczny. Aby umowa została podpisana poprawnie, musisz podpisać się dokładnie tym samym imieniem i nazwiskiem, które zostało podane w górnej części formularza.

Po elektronicznym podpisaniu umowy otrzymasz potwierdzenie mailowe jej zawarcia oraz kopię w wersji PDF.

Atwi-logo

Integracja Wtyczki Instagram

250zł netto